Martin Nohava  774 314 317zajištění podkladů pro zpracování projektové dokumentace (územní plán, ochranná pásma, mapové podklady správců inženýrských sítí vč. podmínek pro napojení) zajištění zpracování projektové dokumentace, včetně jejího projednání, zajištění dokladů nezbytných pro povolení stavby (stavební povolení, ohlášení, územní rozhodnutí, územní souhlas, dodatečné povolení, územně plánovací informace) vyřízení kolaudace stavby (kolaudační souhlas, předčasné užívání, přidělení č.p. ...) zastupování při jednání s orgány státní správy projednání povolení vynětí půdy ze ZPF (zajištění povolení, odborných podkladů, vč. výpočtů odvodů) projednání zvláštního užívání - záborů komunikace (zajištění návrhu opatření, souhlasy vlastníků komunikace, PČR DI, správců sítí, nájemní smlouvy, rozhodnutí ...) zajištění smluvních vztahů (zřízení věcného břemene, nájemní ...) zajištění podkladů a podávání návrhů a žádostí do katastru nemovitostí (návrhy na vklad práva, ohlášení změn práva k nemovitostem...)


Copyright © 2012 ABBE | All rights reserved. Design by ADART spol. s r.o. & David Pöllner. Coded by Alexandr Klepikov.